Menü
Belépés Regisztráció

Adatvédelem

Rövidített adatvédelmi tájékoztató

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége rövidített adatvédelmi tájékoztatója

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (székhely: 1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1., adószám: 18240476-2-41, telefonszám: 30/490-3294,, e-mail: info@penztar-szovetseg.hu, önállóan képviseli: Dr. Kravalik Gábor főtitkár), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége címén.

 

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

 

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

 

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

 

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet) az érintett jogai a következő: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – info@penztar-szovetseg.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
https://nmhh.hu/
E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Belső adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

A Pénzmester versenyhez kapcsolódó adatkezelésről részletesen

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával versenyen/nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális verseny(ek)/nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a Pénzmester verseny weboldalán elérhetőek.

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett versenyen/nyereményjátékon a nyereményjáték szabályainak megfelelve, adatainak megadásával részt kíván venni.

 

 1. A kezelt adatok köre és céljai:

név*

azonosítás (nyertesség esetén)

életkor*

részvételi jogosultság igazolása, mert a részvétel életkori korlátozással rendelkezik.

e-mail cím*

kapcsolattartás

adószám

azonosítás (csak nyertesség esetén a díj kifizetése, a szükséges adók rendezése miatt)

 

 1. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a nyertesek kiválasztása során, valamint a kapcsolattartás.

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett – a verseny/nyereményjáték szabályai szerint (16 éven aluli érintett esetén az érintett szülője/gondviselője jóváhagyásával) – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
  2. Az érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. A megadott adatok megfelelőségéért az adatközlő felel.
  3. Regisztrációjával az érintett (16 éven aluli érintett esetén az érintett szülője/gondviselője) kifejezetten elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.
  4. Adatkezelő a verseny/nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és ellenőrzi a versenyszabályzat szerinti eredményeket, illetve végrehajtja a nyertesek kiválasztását.
  5. A versenyre/nyereményjátékra történő regisztrációjával az érintett (16 éven aluli érintett esetén az érintett szülője/gondviselője) kifejezetten és önként hozzájárul ahhoz, hogy a 4. pont szerinti adatai az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége, mint Adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a versenyhez/nyereményjátékhoz kapcsolódó kapcsolattartás és tájékoztatás céljából.
  6. Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
  7. Adatkezelő az adott versenyszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a versenyen/nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
  8. Adatkezelő a versenyszabály szerint a nyertesek díjátadásáról fénykép/videó felvételt készíttethet, melyet a verseny nyertesének külön hozzájárulása alapján weboldalán elérhetővé tehet más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a versenyen/nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
  9. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a verseny/nyereményjáték lefolytatása kapcsán, illetve a verseny/nyereményjáték esetleges ellehetetlenülése esetén tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.
  10. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulását, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett az adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulását írásban vonhatja vissza, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége számára postán (1051 Budapest, Mérleg. u.4 címre) küldött levél vagy e-mailben az info@penzmesterek.hu e-mail címre küldött levelében.

 

 1. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

 1. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő

 

a hírlevelek kiküldésével, az adatok kezelésével és a verseny külső kommunikációjával megbízott adatfeldolgozója:

 

FleishmanHillard Café Kft.
Telefon: +36 1 880 3071
Email: info@fhcafe.hu
Székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.
Adószám: 12631564-2-41
EU-s közösségi adószám: HU12631564
Cégjegyzékszám: 01-09-695849

 

hd Open! Kft.
Telefon: 20/334-8822
Email: info@hdopen.hu
Székhely: 1165 Budapest, Anilin utca 40.
Adószám: HU11700467242
EU-s közösségi adószám: 11700467-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 930733

 

tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

Magyar Hosting Kft.
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Email: info@mhosting.hu
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Cégjegyzékszám: 01-09-968314

 

Verseny lebonyolítása kapcsán megbízott adatfeldolgozója:

Madarász Zoltán E.V., 2905767
8900 Zalaegerszeg Völgyi út 6.
Adószám: 62845793-1-40, HU62845793

 

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

Kelt: 2022. március 7.                                                                                                           

Dr. Kravalik Gábor

Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége