Menü
Belépés Regisztráció

Adatvédelem

Rövidített Adatvédelmi Tájékoztató  

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (székhely: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1., adószám: 18240476-2-41, telefonszám: +36 30 490 3294, e-mail: info@penztar-szovetseg.hu, önállóan képviseli: Dr. Kravalik Gábor főtitkár) mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el. 

Jelen rövid Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége címén. 

Fogalmak  

„Adatkezelés”: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.  

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.  

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  

„Honlap”: az Adatkezelő által üzemeltetett https://penzmesterek.hu/ internetes oldal.  

„Szolgáltatás(ok)”: a Pénzmesterek játék lebonyolítása, illetve az abban való részévétel. 

„Felhasználó”: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alább felsorolt adatait (továbbá: érintett, regisztrált résztvevő).  

„Adatkezelési Tájékoztató”: az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatója. 

Kik az érintettek? 

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek. 

Kik kezelik az adataimat? 

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. 

Az Adatkezelő ad át, továbbít adatot más részére? 

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. 

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen, például a regisztráció során hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges. 

Milyen jogaim vannak?  

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet) alapján az érintett jogai a következő: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra. 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal? 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatásra vonatkozó kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – info@penztar-szovetseg.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival. 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Fax: +36 1 391 1410 

Weboldal: http://www.naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Postacím: 1525. Pf. 75 

Tel: 06 1 457 7100 

Fax: 06 1 356 5520 

Weboldal: https://nmhh.hu/ 

E-mail: info@nmhh.hu 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról? 

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. 

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver- és hardvereszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem); 
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés); 
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem); 
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).   

A Pénzmesterek versenyhez kapcsolódó adatkezelésről részletesen 

 • Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával versenyen/nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális verseny(ek)/nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a Pénzmester verseny weboldalán elérhetőek. 
 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett versenyen/nyereményjátékon a nyereményjáték szabályainak megfelelve, adatainak megadásával részt kíván venni.  
 • A kezelt adatok köre és céljai: 
  • Név Azonosítás (nyertesség esetén)
  • Életkor Részvételi jogosultság igazolása, mivel a részvételre életkori korlátozás vonatkozik 
  • E-mail cím Kapcsolattartás
  • Adóazonosító jel Azonosítás (csak nyertesség esetén: a díj kifizetése, a szükséges adók rendezése miatt) 
 • Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a nyertesek kiválasztása során, valamint a kapcsolattartás.
 • Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  • Az érintett – a verseny/nyereményjáték szabályai szerint (16 éven aluli érintett esetén az érintett szülője/gondviselője jóváhagyásával) – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
  • Az érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. A megadott adatok megfelelőségéért az adatközlő felel.
  • Regisztrációjával az érintett (16 éven aluli érintett esetén az érintett szülője/gondviselője) kifejezetten elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.
  • Adatkezelő a verseny/nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és ellenőrzi a versenyszabályzat szerinti eredményeket, illetve végrehajtja a nyertesek kiválasztását.
  • A versenyre/nyereményjátékra történő regisztrációjával az érintett (16 éven aluli érintett esetén az érintett szülője/gondviselője) kifejezetten és önként hozzájárul ahhoz, hogy a 4. pont szerinti adatai az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége, mint Adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a versenyhez/nyereményjátékhoz kapcsolódó kapcsolattartás és tájékoztatás céljából.
  • Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
  • Adatkezelő az adott versenyszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a versenyen/nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
  • Adatkezelő a versenyszabály szerint a nyertesek díjátadásáról fénykép/videó felvételt készíttethet, melyet a verseny nyertesének külön hozzájárulása alapján weboldalán elérhetővé tehet más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a versenyen/nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
  • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a verseny/nyereményjáték lefolytatása kapcsán, illetve a verseny/nyereményjáték esetleges ellehetetlenülése esetén tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.
  • Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulását, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett az adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulását írásban vonhatja vissza, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége számára postán (1051 Budapest, Mérleg. u.4 címre) küldött levél vagy e-mailben az info@penzmesterek.hu e-mail címre küldött levelében.
 • Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
 • Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
 • Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
 • Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az alábbi partnerek közreműködésével dolgozza fel az adatokat. 

A hírlevelek kiküldésével, az adatok kezelésével és a verseny külső kommunikációjával megbízott adatfeldolgozó: 

Noguchi & Peters Kft. 

Telefon: +36 1 312 7289 

E-mail: office@noguchi.hu 

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30. RiverPark 

Adószám: 12186507-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-563606  

A tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozó: 

Nethely Kft. 

Telefon: +36 1 800 1500 

E-mail: info@nethely.hu 

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29. 

Adószám: 23358005-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-961790 

A verseny lebonyolítása kapcsán megbízott adatfeldolgozó: 

Madarász Zoltán E.V., 2905767 

8900 Zalaegerszeg Völgyi út 6. 

Adószám: 62845793-1-40, HU62845793 

További funkciók: „Hívd meg a barátod!”

A weboldal felületén elérhető „Hívd meg a barátod!” funkció használatával a regiszrált résztvevőknek módjukban áll barátaik, ismerőseik meghívására a weboldal felületén zajló versenyben való részvételre. A meghívó kiküldése során a regisztrált résztvevő által megadott, harmadik személyre vonatkozó adatokat (név, e-mail cím stb.) az Adatkezelő, illetve az adatok feldolgozásában résztvevő partnerek kizárólag a meghívó automatikus kiküldése során kezelik, azokat az üzenet közvetítésén kívül semmilyen más célra nem használják és nem is tárolják.

Egyéb információk 

Adatkezelő kijelenti, hogy a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.  

 

Módosítva: 2024. február 27.                                                                                                             

Dr. Kravalik Gábor 

Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége